SSGT

Svensk Senegambisk Trossamfund

Click here to edit subtitle

Nyheter/Blog Post New Entry

view:  full / summary

fasta

Posted by Amadou khan on January 20, 2016 at 4:30 PM Comments comments (0)

Asalamu Alykum wr.

Jag påminna er inshaa Allah !!! Om ni vill fasta dem tre dagarna 13/14 och 15 !!! första dagen

börja nu på

Lördag 23/1 söndag och måndag.

Dessa dagar har varit så namngett, eftersom nätterna dessa dagar vara vitt ljus av månen som är den här tiden på månvarv är fullt klar. Tack

Assalamu Alaikum wr.

I remind you in ShaaAllaah !!! If you want to fast the three days 13/14 and 15 !!! first day

start now

Saturday, 01/23 Sunday and Monday.

These Days have been so named; because the nights these days be White light of the moon which is at this time of the lunar month is full complete.

Att fasta dessa dagar är lika med att fasta ett år enligt Profeten Muhammad salla allahu alayhi wa-sallam.

good luck

 


Etikett gentemot föräldrarna

Posted by Amadou khan on January 8, 2016 at 2:15 PM Comments comments (0)

Hej kära vänner välkomna till fortsättningen (Etikett gentemot föräldrarna)

 

7- Le mot dem och be dem om förlåtelse.

 

8-Bli inte irriterad och trött på vad de pratar om för dig.

 

9-Säg aldrig usch till dina föräldrar. Försök alltid att göra så att de är nöjda och glada.

 

10-Undvik att störa dem när de sover eller vilar. Knacka på dörren innan du går in till dem och gå inte in innan du får lov.

 

11-Lyssna till dem och avbryt inte dem när de talar. Genom att inte avbryta dem visar du respekt.

 

12- Lägg aldrig fötterna på bordet, soffan eller på stolen när du sitter med dina föräldrar.

fortsättningen följer

ha en bra helg.
Hello dear friends, welcome to continue (label towards their parents)

 

  7- Smile at them and ask them for forgiveness.

 

   8 Do not be annoyed and tired of what they're talking about you.

 

   9 Never say ugh to your parents. Always try to do so they are happy and satisfied.

 

   10 Avoid disturbing them while sleeping or resting. Knock on the door before you go in to them, and do not enter before you are allowed.

 

   11 Listen to them and do not interrupt them when they speak. By not interrupting them, you show respect.

 

  12 Never put your feet on the table, couch or chair when you sit with your parents.

continue following

have a good weekend.

 


Etikett föräldrarna

Posted by Amadou khan on January 3, 2016 at 2:10 PM Comments comments (0)

Hej kära vänner välkomna till det nya året 2016 hoppas alla är laddat för det nya årets uppmaningar,jag börjar med Etikett gentemot föräldrarna det är jätte viktigt.

1- Lyd dina föräldrar och gör vad de ber dig göra.

2-var god och visa dem respekt.du har dina föräldrar att tacka för att du blev till,genom dem har vi fått liv.

3- var ödmjuk gentemot dem och var alltid vänlig och snäll mot dem.

4- Höj inte din röst,skrik inte, när du pratar med dem.

5- skynda dig att svara och komma till dem när dem ropar på dig.

6- Gör /duaa) för dem, be Allah förlåta dem och vara barmhärtig med dem.

fortsättningen följer vi ses.

tack

Hello dear friends, welcome to the New Year 2016 hope everyone is charged for the New Year's appeals, I start with the label towards their parents, it is very important.

1- Obey your parents and do what they ask you to do.

2 please show them respekt.you have your parents to thank for that, you became, through them, we have received life.

3 was humble towards them and was always friendly and kind to them.

4- Do not raise your voice, do not shout when you talk to them.

5- hurry to respond and come back to them when they call on you.

6- Make / dua) for them, ask Allah to forgive them and have mercy on them.

continue to follow we meet.

thanks


Islamofobi

Posted by Amadou khan on December 31, 2015 at 11:20 AM Comments comments (0)


Islamofobi

 

Av: En bror i Islam

 

Islamofobi må vara ett nytt begrepp i det offentliga samtalet i Sverige men egentligen är det en mycket äldre företeelse. Islamofobi kan definieras som rädsla och eller hat för Islam och muslimer. Man kan spåra det till omkring 100 år efter Islams framträdande då delar av Europa erövrades av muslimer och muslimsk civilisation framstod som långt mer avancerad än det kristna Europa vid den tiden. Islamofobins utveckling följer de olika korstågen, som ju är beteckning på de kyrkligt sanktionerade militära invasioner som mellan 1095-1271 iscensattes i olika omgångar för att "befria" det heliga landet från muslimskt styre. Senare kom återerövringen av Spanien då judar och muslimer antingen tvångskonverterades, fördrevs eller dödades. Under denna epok producerades bilder av Islam och muslimer. Man beskrev Mohammad som en falsk profet, muslimer var Kains ättlingar och/eller bastarder, de var svekfulla och blodtörstiga. Dessa föreställningar vidmakthölls och underbyggdes under återerövringen av Spanien och på det följande koloniseringen av den muslimska världen framtill när Sir Edmund Allenby tågade i Jerusalem 1917 och förkunnade "idag har korstågen avslutats"

Under Europas kolonisering av den muslimska världen producerades s.k. kunskap om Islam och muslimer av forskare, socialantropologer, militärer med mera som konstruerade och populariserade islamofobiska stereotyper. Dessa stereotyper servade väl de Europeiska kapitalistiska, imperialistiska makternas legitimering av den pågående erövringen av världen - Man var tvungen att dominera världen för att civilisera den - ni vet "White mans burden". Jag vill se dagens globalisering som ett led i samma utveckling. Nu gäller det att demokratisera världen, då främst muslimska delen - man samtalar med det odemokratiska, kristna men mycket mäktiga Ryssland medan man invaderar Afghanistan, för att ge demokrati som en gåva och rädda kvinnor - och Irak för att ta bort Saddams diktatur som man en gång själv stödde med alla medel och försåg med massförstörelsevapen. Kanske uppemot 1 miljon människor fick sätta livet.

 

I Europa hade man uppnått modernisering och demokratisering efter en kamp mot, bl a det religiösa etablissemanget som lierade sig med staten och kapitalet. Ur denna kamp föddes sekularismen som krossade det religiösa etablisemangets dominans och banade vägen för den så kallade demokratiska utvecklingen. Därför uppfattar man i väst sekularism och demokrati som förutsättande varandra. Detta applicerades i den muslimska världen. Där tvångmatades befolkningen med sekularism med hjälp av gevären och diktatur med fullt stöd från väst med det resultat att sekularism förknippas med diktatur, förtryck stött av Väst s k demokratier. Europa hade formellt lämnat sina kolonier, främst p g a svag ekonomi som var en resultat av två förödande världskrig som främst kämpades av sekulära skäl bland sekulära stormakter, men de imperialistiska dominansen förblev nästintill orörd.

 

Vad gäller islamofobi så fick islam och muslimer lite andrum, eftersom man behövde muslimskt stöd mot den kommunistiska faran, men efter oljekrisen 1973 Iranska revolutionen 1979, den s k islamiska bomben (inte kristen, judisk, hinduisk eller buddhistisk) alltså Pakistans atomprogram och sedan Sovjets fall, vändes åter propagandakanonerna mot islam och muslimer. Man orkestrerade ett civilisationskrig och islamofobiska stereotyper dök åter upp under 90-talet fast mycket mera förfinade. OCH SÅ KOMMER 11 E SEPTEMBER SOM PÅ BESTÄLLNING. Ni minns bilder på CNN, palestinier firande world trade centerattacken som visade sig producerad av ett israelisk team under falsk flagg s a s. Nu brast alla dammar som Gardell uttrycker sig i sin bok Bin Laden i våra hjärtan. Nu är det "open Season" på islam och muslimer.

 

I retoriken i skuggan av krig mot terrorism framläggs teser "att för att försvara demokrati måste man ta bort vissa demokratiska rättigheter" eller "kontinuerlig krig för kontinuerlig fred" eller 30 åriga kriget mot terrorism behövs en klar identifierbar fiende och muslimer/Islam passar mycket väl. Vi kan inte hoppas på ett slut på dessa islamofobiska beteende mönster. Jag ser pauser i detta kontinuerliga massmediala angrepp. Men det beror definitivt inte på trötthet. Dessa pauser kan nog kallas för pedagogiska pauser. Man måste nog låta dessa ständigt pånyttfödda islamofobiska stereotyper befästas i folket medvetande.

 

I Afghanistan är Nato den ockuperande makten och under den finns svenska soldater, två har stupat så vitt jag vet. Efter Afghanistan och Iraks står Iran, Syrien Saudi Arabien och inte minst Pakistan som ju är den enda muslimsk stat med kärnvapen.

 

På hemmaplan utgör islamofobin och islamofobiska angrepp ett ständigt hot för oss muslimer. Se bara hur moskkén i Malmö vid ett flertal tillfällen har bränts ner. De flesta kvinnor som bär slöja kan berätta om otaliga påhopp, smädelser och hot som de får utstå när de går ut - och skulle någon av dessa kvinnor få ett av de otaliga jobb som de sökt kan de räkna med att någon nitisk chef gräver upp en klädkod från 60-talet som - av en slump - omöjliggör t.ex. huvudbonad eller långa ärmar. Här i Göteborg misshandlades för inte så länge sedan en flicka utanför sin skola enbart för att hon hade huvudduk. Det som gör att islamofobin är så farlig - på lång sikt skulle jag vilja säga livsfarlig - för oss muslimer är att den till skillnad från andra hatideologier som antisemitism och homofobi understöds av högt uppsatta individer inom partier och statsmakterna. Detta ofta under en täckmantel av omtanke för flickor som utsätts för s.k. hedersvåld eller könsstympning. Ett praktexempel på detta är Sabunis krav på slöjförbud för flickor under 15 och obligatoriska förnedrande gynundersökningar. Allt detta för att hitta ett mycket litet antal könsstympade flickor. Kanske så få som ett hundratal. (**) Detta i ett land där kanske så många som 40% av alla flickor under 15 har utsatts för sexuella övergrepp (*). Varför inte satsa på obligatoriska djupintervjuer för att avslöja alla dessa övergrepp.

 

Själva vår mänsklighet kräver att vi bekämpar alla dessa tendenser oavsett mot vilken grupp dessa är riktade emot. Man måste inleda ett samtal med politiskt tänkande muslimer och inte endast tala om dem. Islam är en europeisk religion också. Judendom, Kristendom och Islam är syskon religioner och alla har sitt ursprung i mellanöstern. De har många gemensamma värden men främst är måttet på det goda och det onda i stort sätt detsamma. Alla fredsälskande människor måste bekämpa dessa krigsherrar som tycks ha kontroll. Samma kamp måste vi föra mot delar av massmedia som går dessa krigsherrars ärende. Jag medger att det är lättare sagt än gjort. Men mina ärade läsare!! VI HAR INGET VAL!!!

(*) Källa Riksföreningen stödcentrum mot incest, Websida http://www.rsci.nu/

(**) Statistik om detta är stort sett omöjlig att finna. Man anger endast hur många kvinnor som kommer från områden där könsstympning förekommer och antar att ALLA dessa ligger i riskzonen. Detta är en mycket dåligt uderbyggd och generaliserande slutsats och enligt min åsikt på

gränsen till rasistisk.

 


Islamophobia

 

Islamophobia may be a new concept in the public discourse in Sweden but really it is a much older phenomenon. Islamophobia can be defined as the fear and or hatred of Islam and Muslims. One can trace it to about 100 years after Islam appearance when parts of Europe conquered by Muslims and Islamic civilization emerged as far more advanced than Christian Europe at the time. Islamophobia development follows the various Crusades, which of course is the designation for the church sanctioned military invasions between 1095-1271 were staged in different batches to "liberate" the Holy Land from Muslim rule. Later came the reconquest of Spain when Jews and Muslims either forcibly converted, expelled or killed. During this era produced images of Islam and Muslims. It described Muhammad as a false prophet, Muslims were Cain's descendants and / or mongrels, they were treacherous and bloodthirsty. These performances were maintained and built during the Reconquest of Spain and the following colonization of the Muslim world until when Sir Edmund Allenby marched in Jerusalem in 1917 and proclaimed "today Crusades ended"

 

During the European colonization of the Muslim world produced so-called knowledge of Islam and Muslims by scientists, social anthropologists, military, etc. which designed and popularized Islamophobic stereotypes. These stereotypes serviced well the European capitalist, imperialist powers legitimizing the ongoing conquest of the world - had to be dominating the world to civilize it - you know, "White man's burden". I want to see today's globalization as part of the same development. Now we need to democratize the world, mainly Muslim part - one talks with the undemocratic, Christian but very mighty Russia, while invading Afghanistan to give democracy a gift and rescue women - and Iraq to remove Saddam's dictatorship to a once self-supporting by all means and supplied with weapons of mass destruction. Perhaps upwards of 1 million people lost their lives.

 

In Europe, it had achieved modernization and democratization for a fight against, among others, the religious establishment who aligned himself with the state and capital. From this struggle was born secularism which crushed the religious etablisemangets dominance and paved the way for the so-called democratic development. Therefore perceives man in western secularism and democracy as assuming another. This was applied in the Muslim world. There was force-fed population of secularism using rifles and dictatorship with the full support of the West with the result that secularism is associated with dictatorship, oppression encountered by the Western so-called democracies. Europe had formally left their colonies, mainly due to weak economy which was a result of two devastating world wars that primarily fought by secular reasons, among secular powers, but the imperialist domination remained almost untouched.

 

Concerning Islamophobia as did Islam and Muslims some breathing room, because it needed Muslim support against the communist danger, but after the oil crisis in the 1973 Iranian Revolution of 1979, the so-called Islamic bomb (not christian, jew, Hindu or Buddhist), then Pakistan's nuclear program, and then the Soviet case , turned back the guns propaganda against Islam and Muslims. It orchestrated a civilization war and Islamophobic stereotyping reappeared in the 90s but much more refined. And so will the 11 th of September on order. You remember the pictures on CNN, Palestinians celebration World Trade Center attack that proved produced by an Israeli team under false colors sa s. Now, burst all dams that Gardell puts it in his book, Bin Laden is in our hearts. Now it is "open season" on Islam and Muslims.

 

In the rhetoric in the shadow of the war on terrorism presented theses "to the defense of democracy must remove certain democratic rights" or "continuous war for continuous peace" or 30-year war against terrorism required a clear identifiable enemy and Muslims / Islam fits very well . We can not hope for an end to these Islamophobic behavior patterns. I see pauses in this continuous headline-grabbing attacks. But it is definitely not fatigue. These pauses can probably called educational breaks. You still have to let these constantly reborn Islamophobic stereotypes entrenched in people's consciousness.

 

In Afghanistan, NATO is the occupying power and it is Swedish soldiers, two have fallen as far as I know. After Afghanistan and Iraq are Iran, Syria, Saudi Arabia and especially Pakistan, which is the only Muslim state with nuclear weapons.

 

At home, constitutes Islamophobia and Islamophobic attacks a constant threat to us Muslims. Just how moskkén in Malmö on several occasions have been burned down. Most women who wear a headscarf could tell countless attacks, insults and threats that they suffer when they go out - and would any of these women have one of the countless jobs that they sought, they can count on some zealous boss digs up a dress code of the 60th century - by chance - prevents eg headdress or long sleeves. Here in Gothenburg was beaten not so long ago a girl outside his school simply because she had headscarf. What makes Islamophobia is so dangerous - in the long term, I would say dangerous - for us Muslims is that unlike other hatideologier as anti-Semitism and homophobia, supported by high-ranking individuals within parties and governments. This is often under the guise of concern for girls who are subjected to so-called honor crimes, or genital mutilation. A prime example of this is Sabuni demands ban on the headscarf for girls under 15 and mandatory degrading gynundersökningar. All this to find a very small number mutilated girls. Perhaps as few as a hundred. (**) This in a country where perhaps as many as 40% of all girls under 15 have been sexually abused (*). Why not go for compulsory in-depth interviews to uncover all these abuses.

 

Our very humanity demands that we fight all these trends, no matter to which group they are directed against. You have to initiate a conversation with political thinking Muslims, and not just talk about them. Islam is a European religion too. Judaism, Christianity and Islam, sibling religions and all have their origin in the Middle East. They have many common values, but mainly the measure of good and evil almost the same. All peace-loving people must fight against those warlords who seem to be in control. The same struggle we must wage against the elements of the media that is those warlords case. I admit that this is easier said than done. But my dear reader !! WE HAVE NO CHOICE!!!

tack/thanksfasta

Posted by Amadou khan on December 24, 2015 at 3:35 PM Comments comments (0)
Asalamu Alykum wr.

Kära vänner

Jag vill bara påminna er inshaa Allah !!! Om ni vill fasta de tre dagarna 13/14 och 15 !!! första dagen

börjar på torsdag fredag och lördag.

Tack för vänskapet

Assalamu Alaikum wr.

Dear friends

I just want to remind you inshaa Allah !!! If you want to fast thoese three days 13/14 and 15 !!! first day

begin on Thursday, Friday and Saturday.

Thanks for the friend's cape


Hadith

Posted by Amadou khan on December 7, 2015 at 12:25 AM Comments comments (0)


Assalamu Alaykum kära läsare,det här är sista meningen av (Hadithen)

må Allah belöna er.

O Mina tjänare! om alla varelser,den första bland er och den siste, både människor och djinner, reser sig upp på ett ställe och framställer en begäran till mig,och om jag ger var och en det han begär, skall det inte minska det jag har,mer än vad havet förminskas då en nål doppas i det.

O mina tjänare! det är endas era handlingar som jag har räkenskap över och sedan belönar er för, så må den som finner det goda tacka Allah för det, och den som finner annat än det anklaga sig själv.

 

Återberättad av (Muslim,Tirmidhi & Ibn Majah)

Assalamu Alaykum kära läsare,det här är sista meningen av (Hadithen)

må Allah belöna er.

O Mina tjänare! om alla varelser,den första bland er och den siste, både människor och djinner, reser sig upp på ett ställe och framställer en begäran till mig,och om jag ger var och en det han begär, skall det inte minska det jag har,mer än vad havet förminskas då en nål doppas i det.

O mina tjänare! det är endas era handlingar som jag har räkenskap över och sedan belönar er för, så må den som finner det goda tacka Allah för det, och den som finner annat än det anklaga sig själv.

 

Återberättad av (Muslim,Tirmidhi & Ibn Majah)


Assalamu Alaykum, dear reader, this is the last sentence of (Hadith)

may Allah reward you.

O My servants! of all beings, the first of you and the last, both people and the jinn, rise up in one place and make a request to me, and if I give each one what he requests, it should not decrease what I have, more than sea reduced when a needle is dipped in it.

O My servants! it is Enda's your deeds that I have to account over and then reward you for, so let him who finds good thank Allah for it, and he who finds other than that blame himself.

 

Narrated by (Muslim, Tirmidhi and Ibn Majah)


Hadith

Posted by Amadou khan on November 26, 2015 at 3:20 PM Comments comments (0)

fortsättningen av Hadith) säger Profeten Muhammad att Gud sa.

O mina tjänare! om alla varelser,den förste bland er och den siste,både människor och djinner,är så gudfruktig som det mest gudfruktiga hjärtat hos någon man bland er,skall det inte öka något av mitt herradöme.

O mina tjänare! om alla varelser,den förste bland er och den siste, både människor och djinner,vore så ond som hjärtat hos den ondaste mannen bland er, skall det inte på minsta sätt inskränka mitt herradöme.

må Allah välsigna er

må Allah skydda vårt land sverige från det onda Amin

the continuation of the hadith) says the Prophet Muhammad that God said. O My servants! of all beings, the first of you and the last, both people and the jinn, so pious as the most pious heart of any man among you, shall not increase any of my dominion. O My servants! of all beings, the first of you and the last, both people and the jinn, would be as evil as the heart of the most wicked man among you, it shall not in any way restrict my dominion.

May Allah bless you

may Allah protect our country Sweden from evil Amin

principles of Fiqh

Posted by Amadou khan on November 12, 2015 at 2:20 PM Comments comments (0)

- Principles of Fiqh » Jurisprudence and Islamic Rulings » Customs and traditions » Medicine and medical treatments.

ar

107690: Ruling on organ donation

In Islam is it allowed to donate your organs to people that need it, when the die?.

Praise be to Allaah.

In the answer to question no. 49711 we stated that the (scholarly) view that it is permissible to donate organs is most likely to be the correct view, so long as the donation will not lead to the death of the donor.

 

Here we will quote resolutions of the Islamic Fiqh Council of the Organization of the Islamic Conference, which support the fatwa mentioned above. These resolutions were issued after lengthy discussions among a number of fuqaha’, doctors and specialists. We will quote them here in full because of the medical and shar’i information they contain.

 

In statement no. 26 concerning one person benefiting from the body parts of another, living or dead, it says:

 

The Islamic Fiqh Council which convened in the fourth conference in Jeddah in the Kingdom of Saudi Arabia from 18-23 Safar 1408 AH/6-11 February 1988 CE, after studying fiqhi and medical research submitted to the Council concerning the issue of one person benefiting from the body parts of another, living or dead, has determined the following:

 

In the light of the discussions that highlighted the fact that this issue is something that come about as the result of by scientific and medical advances, with clear positive results that in many cases are accompanied by psychological and social harm if it is practised without shar’i guidelines and controls that protect human dignity and also seek to achieve the aims of sharee’ah which tries to achieve all that is good and in the best interests of individuals and societies and promotes cooperation, compassion and selflessness,

 

And after highlighting the main points of this topic whereby it may be discussed and categorized, the following was determined:

 

With regard to definition:

 

Firstly: What is meant here by ‘organ’ is any part of a person, be it tissues, cells, blood and so on, such as the cornea, whether it is still attached or has been separated.

 

Secondly: The use or benefit that is under discussion is a benefit that is dictated by necessity in order to keep the beneficiary alive or to keep some essential or basic function of his body working, such as his sight and so on, provided that the beneficiary is one whose life is protected by sharee’ah.

 

Thirdly: These kinds of benefit or use are divided into three categories:

 

(i) Transplant of organ from a living person

 

(ii) Transplant of organ from a dead person

 

(iii) Transplant from a foetus

 

(i) The first category, which is transplant of an organ from a living person, includes the following:

 

- Transplant of an organ from one place in the body to another place in the same body, such as transplanting skin, cartilage, bone, veins, blood and so on.

 

- Transplant of an organ from the body of a living person to the body of another person.

 

Organs in this case may be divided into those on which life depends and those on which life does not depend. With regard to those on which life depends, they may singular organs, of which there is only one in the body, or there may be more than one. The former includes organs such as the heart and liver, and the latter includes organs such as the kidneys and lungs.

 

As for those on which life does not depend, there are some that control basic functions in the body and some that do not. There are some that are renewed automatically, such as blood, and some that are not; there are some that have an effect on offspring and on the genetic makeup and personality of the individual, such as testicles, ovaries and cells of the nervous system, and some that do not have any such effect.

 

(ii) Transplant of an organ from a dead person

 

It may be noted that death falls into two categories:

 

1- Brain death in which all bodily functions cease completely and cannot be brought back medically.

 

2- Where the heart and breathing cease completely and cannot be brought back medically.

 

Both of these categories were discussed in the resolution passed by the Council in its third session.

 

(iii) Transplant from a foetus. Use or benefits in this case fall into three categories:

 

1- Where the foetus is aborted spontaneously (miscarriage)

 

2- Where the foetus is aborted deliberately by medical or criminal means

 

3- Where fertilization is done outside the uterus.

 

With regard to shar’i rulings:

 

-1-

 

It is permissible to transplant an organ from one place in a person’s body to another place in the same body, but attention must be paid to ensuring that the expected benefits outweigh any possible harm; that is subject to the condition that this is done to replace a lost organ or body part, or to restore its regular shape or function, or to correct a fault or remove a deformity that is causing the person psychological or physical harm.

 

-2-

 

It is permissible to transplant an organ from the body of one person to another if it is an organ that renews itself automatically, such as blood and skin. But attention must be paid to the condition that the donor be fully qualified and fulfil the shar’i conditions.

 

-3-

 

It is permissible to make use of organs that have been taken from the body of another person due to sickness, such as taking the cornea from the eye of a person whose eye has been removed due to sickness.

 

-4-

 

It is haraam to transplant an organ on which life depends, such as transplanting the heart from a living person to another person.

 

-5-

 

It is haraam to transplant an organ from a living person when its removal may cause an essential function to cease, even though his life does not depend on it, such as taking the corneas of both eyes. But if he will still have partial function after removing it, then the matter is subject to further discussion as we shall see below in section 8.

 

-6-

 

It is permissible to transplant an organ from a dead person to a living person whose life or basic essential functions depend on that organ, subject to the condition that permission be given by the deceased before his death, or by his heirs after his death, or by the authorities in charge of the Muslims if the identity of the deceased is unknown or he has no heirs.

 

-7-

 

It should be noted that the agreement on the permissibility of organ transplants explained above is subject to the condition that this is not done by selling the organs, because it is not permissible to subject human organs to sale under any circumstances.

 

As for the beneficiary spending money in order to obtain the required organ where necessary or offering compensation or honouring the donor, this is subject to ijtihaad and further discussion.

 

-8-

 

All cases having to do with this topic are subject to further research and discussion, and they should be studied and discussed in a future session in the light of medical data and shar’i rulings. And Allaah knows best.

 

Quoted from Resolutions of the Islamic Fiqh Council.

 

For more information please see the answer to question no. 2159

 

And Allaah knows best.


Organdonation i Islam

Posted by Amadou khan on November 12, 2015 at 2:20 PM Comments comments (0)


107 690: Reign of organdonation

Fråga: Är det tillåtet i islamisk lag donera organ i kroppen vid döden för alla som är i behov?

Tack gode Gud

I sitt svar på fråga nummer: (49711), benägna att säga tillåtligheten av organdonation, om donationen inte ledde till döden av dess ägare.

Vi citerar här bekräftar tidigare fatwa från den islamiska Fiqh Academy of Organisationen för den islamiska konferensen resolutioner har det släppts efter långa forskning från en grupp av forskare och läkare, specialister, och vi passerar den här för längden på medicinska fördelar och legitimitet.

Enligt resolution nr (26) om den person som åtnjuter kroppen av en annan människa, vare sig han är levande eller döda:

"Den islamiska Fiqh rådets möte i det fjärde mötet i konferensen i Jeddah i Saudi Arabien, 18-23 Safar 1408 AH motsvarande 06-11 februari (februari) 1988, efter att ha studerat juridik och medicinsk forskning lades fram för rådet, om frågan om mänsklig användning av medlemmarna i kroppen en annan människa, död eller levande.

Mot bakgrund av de diskussioner som uppmärksammade att detta ämne är en verklighet som införts av de vetenskapliga och medicinska framsteg, och verkade användbara positiva resultat, och spåren ofta psykologiska och sociala skador som orsakats av övningen utan begränsningar legitimitet kontroller som upprätthålls av den mänskliga värdigheten, med insikten av syftena med islamisk lag för att säkerställa förverkligandet av alla som är bra och ett bestämmande inflytande för den enskilde och gruppen, och uppmanar till samarbete, medkänsla och altruism.

Efter inventeringen av detta ämne i de punkter där befriade i fråga och regleras enligt underavdelningar och manifestationer och situationer som varierar beroende på hennes omdöme.

Han beslutade följande:

När det gäller definition och division:

Först, här är avsedd medlem, någon del av en person, av vävnader och celler och blod och liknande, Kqrnah öga, oavsett om den är ansluten till, eller har separerats.

För det andra, vars användning är i fråga är en förmån som kallas av behovet att hålla mottagaren av livet, eller för att upprätthålla grundläggande funktion av kroppens funktioner: till exempel synen och liknande, för att vara förmånstagare vars liv är rättsligt skyddad.

Tredje, användning av dessa bilder är indelade i följande avsnitt:

1. överföring organ från en levande.

2. transplantera ett organ från en död.

3. transport av embryon.

Första bilden: en transplantation av ett organ från en levande, bland annat följande fall:

- Listor överföring av kroppen från en plats till en annan plats i samma kropp, såsom transplantation hud, brosk, ben, vener och blod och liknande.

- Listor överföring av kroppen av en levande person till kroppen av en annan människa, är uppdelad listor i detta fall vad som liv beror och inte stoppa den:

När det gäller vad som liv beror, kan det vara en individ, och kan vara icke-individ, den tidigare såsom hjärta, lever, och den andra Kalklah och lungor.

När det gäller vad det slutar inte livet, det finns några som styr grundläggande funktioner i kroppen och vissa som inte gör det.

Och en del av det förnyas automatiskt som blod, och en del av det inte förnyas, och en del av det har en inverkan på släktforskning och kulturarv, offentlig och personlig, Kal_khasah och äggstocksceller i nervsystemet, och en del av det har inte någon sådan effekt av det.

Andra bilden: en transplantation av ett organ från en död person:

Det noteras att döden involverar två fall:

Det första fallet: död hjärnan sysslolöshet av alla dess funktioner upphör helt och oåterkalleligt medicinskt.

Andra fall: hjärtat och andningen upphör helt och kan inte föras tillbaka medicinskt har det beaktas i båda fallen föreningens beslut vid sitt tredje möte.

Den tredje kategorin, som är transport av embryon, och använt sig av dem i tre fall:

1. det gäller embryon som automatiskt kommer att falla.

2. Status embryon som faller medicinska eller brotts faktor.

3. fall Allqaih utanför livmodern.

När det gäller rättsliga bestämmelser:

Första:

Tillåtet att transplantera ett organ från platsen av den mänskliga kroppen till en annan del av sin kropp, med hänsyn till att säkerställa att de förväntade fördelarna med denna process den mest sannolika för den resulterande skadan, och förutsatt att det är att hitta en medlem saknas, eller att återbildas eller uppgift som honom, eller för att reparera defekten, eller ta bort en missbildning som orsakar personen psykisk eller fysisk skada.

Andra:

Listor kan överföras från kroppen av en man att kroppen av en annan människa, oavsett om denna användare förnyas automatiskt, såsom blod, hud, och ta hänsyn till det faktum att kravet på fullständig civil Albazl och kontrollera de villkor som anses legitimt.

Tredje:

Kan vara en del av nyttan av den ledamot som utrotas från kroppen vid sjukdom till någon annan, som att ta hornhinnan i det mänskliga ögat har tagits bort på grund av sjukdom.

Fjärde:

Den förbjuder överföringsorganet som livet beror såsom hjärtat av en levande person till en annan människa.

Femte:

Den förbjuder överföring av en medlem av en levande person avlägsnande kan orsaka en viktig funktion i sitt liv och att säkerheten för livets ursprung inte stoppa dem: till exempel transhornhinnor av båda, men om han stör transportdelen av kärnverksamheten, föremål för ytterligare forskning och anser också kommer i åttonde stycket.

Sjätte:

Kan flytta organ från en död person till en levande person vars liv på medlemmen eller säkerheten för grundfunktioner är beroende av det, förutsatt att det godkänna den avlidnes före sin död eller hans arvingar efter hans död, eller godkännas väktare muslimerna att den avlidne var oidentifierade eller han har inga arvingar.

Sjunde:

 


Hadith

Posted by Amadou khan on November 10, 2015 at 2:45 PM Comments comments (1)

Fortsättningen av Hadith

O mina tjänare! ni är alla nakna utom dem som jag har klätt.be alltså mig att kläda er,så skall jag göra det.

O mina tjänare! Ni synder dag och natt,och det är jag som förlåter alla synder.be alltså mig att förlåta er, så skall jag göra det.

O mina tjänare! Ni kommer inte att lyckas skada mig,så sök att skada mig,och ni kommer inte att lyckas gynna mig,så sök att gynna mig,

 

The continuation of the Hadith

O My servants! all of you are naked except those whom I have clothe.ask therefore Me to clothe you, and I will do it.

O my servants! You sins day and night, and it is I who forgives all sins.ask then I forgive you, I will do it.

O my servants! You will not manage to hurt me, so seek to harm me, and you will fail to benefit me, so seek to benefit me,

 Rss_feed