SSGT

Svensk Senegambisk Trossamfund

Click here to edit subtitle

Nyheter/Blog Post New Entry

view:  full / summary

koranens förbjud

Posted by Amadou khan on June 20, 2016 at 1:35 PM Comments comments (0)

Koranens förbud

I Koranen finns det tre verser som förbjuder alkohol:

 

"De frågar dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: "det ligger svår synd i bådadera men också något som kan vara människan till nytta. Det onda det medför är dock större än den nytta de kan få."

 

(Koranen 2:219)

Denna vers meddelar att det som kan upplevas som positivt med alkohol aldrig kan uppväga det onda som alkoholförtäring innebär.

 

"Troende! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, utan vänta till dess ni vet vad ni säger."

 

(Koranen 4:43)

Här uppmanas vi av Allah (swt) att aldrig be när vi är berusade. Detta innebär i praktiken ett förbud mot alkohol eftersom det är obligatoriskt att be fem gånger om dagen.

 

"Troende! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är inget annat än djävulens skamliga påbud. Håll er borta från allt sådant, för att det ska gå er väl i händer. Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Allah och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra med allt detta."

 

(Koranen 5:90-91)

Dessa verser är de som mest tydligt förbjuder alkohol. Det berättas att verserna uppenbarades i ovanstående ordning och att när den sistnämnda kom hade muslimerna byggt upp en stark tro och moral. De hällde därför genast ut all alkohol ,som de kunde hitta, i rännstenen.


Why alcohol is haram?

Posted by Amadou khan on June 20, 2016 at 1:35 PM Comments comments (0)

Assalam dear friends hope you are well, I was going to share with you about this problem hope you will understand this

 

Why alcohol is haram?

 

By: Mariam Bensaci- Svensson, doctor

 

In Sweden it is estimated that about 300 000 people are dependent on alcohol. 5000-7000 deaths / year due to alcohol and the costs to society due. alcohol is estimated at over 100 billion / year. A variety of diseases caused by alcohol as such. hypertension, liver cirrhosis, cancer of the esophagus, pharynx and liver, nervous system damage with eg impaired memory, loss of balance and convulsions, mental symptoms such as anxiety, depression and suicide, etc. Traffic injuries are often due to alcohol abuse is common in families where someone is an alcoholic. The negative effects of alcohol are numerous and still drinking people. Why?

As a doctor, I have during my training time and in the profession met many people with alcohol dependence. My experiences from the emergency department of psychiatry has given me many strong memories of the people who ended up in the grip of alcohol. I want to tell you a short story to give you insight into how the situation can be for these people.

 

In the emergency room, I took a day received a woman in the 45-year-old who had previously worked as a nurse but was now unemployed. Her face was gray and his hair disheveled and lifeless. On the body and the face was a lot of bruises and her clothes were dirty. The gaze was empty and she had difficulty walking without support. It was the 10th time that she came to the psychiatric emergency room during the past few years. She had in those years lost her husband and his work, no longer had contact with their children and had been evicted from several apartments. His old friends were gone and the only thing that she socialized with the people in the same situation as her. Together they sat and drowned their sorrows with alcohol.

 

It had started with her drunk during celebrations to relax, she said. She had had a rough time at work and had difficulty coping with the home too. She noticed how nice it was to go away from reality for a short while, but unfortunately the anxiety worse afterwards when the alcohol was out of the body. This meant that she eventually whenever the anguish was trying to drown it with additional alcohol, and soon she was hooked. She could no longer do without alcohol. Every day she drank when she awoke to cope get out of bed. Her whole life collapsed eventually. The man left her, she lost work, etc. It had gone so far that she sometimes woke up in someone else's apartment lying in their own vomit, without knowing how she had got there.

 

The last year the body had begun to take a beating. She had lost about twenty kg of weight, started getting bruises on the body, often vomited blood and had constant stomach ache. Her feet felt numb and the balance was worse than before. She began to be afraid! She had seen other people who drank more than her swelling of the stomach, become short of breath, vomiting blood until they fainted, see visions, get cramps throughout the body and eventually die a painful and undignified death.

 

She so wanted to stop drinking but the fear held her back into addiction. The pain of having lost everything in life made it even more difficult, and sometimes she would just die. Though the fear of death was strong and growing stronger by the day.

 

Help me, she whispered slurred. Help me stop drinking!

 

This story is a typical example of how alcohol can ruin a person's life. Is not it strange that Allah (swt) has forbidden us to drink alcohol !?

check the next paragraph will soon,


Varför är alkahol Haram

Posted by Amadou khan on June 20, 2016 at 1:30 PM Comments comments (0)

Assalam kära vänner hoppas ni mår bra,jag tänkte dela med er om detta problematik hoppas ni kommer att förstår detta

 

Varför är alkohol haram?

 

Av: Mariam Bensaci- Svensson, läkare

 

I Sverige räknar man med att omkring 300 000 människor är beroende av alkohol. 5000-7000 dödsfall/år beror på alkohol och kostnaderna för samhället pga. alkoholen beräknas till över 100 miljarder kronor/år. En mängd sjukdomar orsakas av alkohol som tex. högt blodtryck, skrumplever, cancer i matstrupe, svalg och lever, skador på nervsystemet med bla försämrat minne, dålig balans och kramper, psykiska symtom som ångest, depression och självmord osv. Skador i trafiken beror ofta på alkohol och misshandel är vanligt i familjer där någon är alkoholist. De negativa effekterna av alkohol är många och ändå dricker människor. Varför?

Som läkare har jag under min utbildningstid och i yrket träffat många människor med alkoholberoende. Mina upplevelser från akutmottagningen på psykiatrin har gett mig många starka minnen av de människor som hamnat i alkoholens grepp. Jag vill berätta en kort historia för att ge er inblick i hur situationen kan vara för dessa människor.

 

På akuten tog jag en dag emot en kvinna i 45-årsåldern som tidigare hade arbetat som sjuksköterska men som nu var arbetslös. Hennes ansikte var grått och håret rufsigt och livlöst. På kroppen och i ansiktet fanns en mängd blåmärken och hennes kläder var smutsiga. Blicken var tom och hon hade svårt att gå utan stöd. Det var 10:e gången som hon kom till psykiatriakuten under de senaste åren. Hon hade under dessa år förlorat sin man och sitt arbete, hade inte längre kontakt med sina barn och hade blivit vräkt från flera olika lägenheter. Sina gamla vänner var försvunna och de enda som hon nu umgicks med var personer i samma situation som henne. Tillsammans satt de och dränkte sina sorger med alkohol.

 

Det hade börjat med att hon druckit i samband med fester för att kunna slappna av, berättade hon. Hon hade haft en jobbig period på arbetet och hade svårt att orka med hemmet också. Hon märkte hur skönt det var att försvinna bort från verkligheten för en kort stund men tyvärr blev ångesten värre efteråt när alkoholen gick ur kroppen. Detta gjorde att hon så småningom så snart ångesten kom försökte att dränka den med ytterliggare alkohol och snart var hon fast. Hon kunde inte längre vara utan alkohol. Varje dag drack hon när hon vaknade för att orka ta sig ur sängen. Hela hennes liv rasade så småningom. Mannen lämnade henne, hon förlorade arbetet osv. Nu hade det gått så långt att hon ibland vaknade upp i någon annans lägenhet liggande i sina egna spyor, utan att veta hur hon hade hamnat där.

 

Det sista året hade kroppen börjat att ta stryk. Hon hade gått ner tio kg i vikt, börjat få blåmärken på kroppen, kräktes ofta blod och hade ständigt ont i magen. Hennes fötter kändes bortdomnade och balansen var sämre än tidigare. Hon började bli rädd! Hon hade sett andra personer som druckit längre än henne svälla upp om magen, bli andfådda, kräkas blod tills de svimmade, se syner, få kramper i hela kroppen och till sist dö en smärtsam och ovärdig död.

 

Hon ville så gärna sluta dricka men ångesten höll henne kvar i beroendet. Smärtan över att ha förlorat allt i livet gjorde det ännu svårare och ibland ville hon bara dö. Fast rädslan för döden var stark och växte sig starkare för varje dag.

 

-Hjälp mig,viskade hon sluddrigt. Hjälp mig att sluta dricka!

 

Denna berättelse är ett typiskt exempel på hur alkoholen kan förstöra en människas liv. Inte är det konstigt att Allah (swt) har förbjudit oss att dricka alkohol!?

kolla nästa stycke kommer snart,


Hadith

Posted by Amadou khan on June 15, 2016 at 1:45 PM Comments comments (0)


Assalam dear friends i hope you who is a Muslim have the patience during those long days of fasting may Allah reward you.

day's story of our beloved Prophet (Muhammad), peace be upon him: He said: Who ever fasts during Ramadan with sincere faith and hope (of reward his past sins forgiven, and who stand up during Ramadan nights in worship , with sincere faith and hope (of reward) his past sins forgiven, and who ever is standing up in the night by (Qadar Ramadan with sincere faith and hope (of reward) his past sins forgiven.

Sincerely

your friend

A.K.

Assalam kära vänner hoppas du som är moslimer har tålamodet under dessa långa dagar med fastandet må Allah belöna er.

dagen,s berättelse av vår kära Profet (Muhammad) frid vare med honom är: Han sa: Den som fastar under Ramadan med uppriktig tro och hopp (på belöning= får sina tidigare synder förlåtna,och den som står upp under Ramadan nätter i dyrkan, med uppriktig tro och hopp (på belöning) får sina tidigare synder förlåtna,och den som står upp i natten av (qadar under Ramadan med uppriktig tro och hopp(på belöning) får sina tidigare synder förlåtna.

mvh

Er vän

A.k


om Shaaban månaden

Posted by Amadou khan on May 15, 2016 at 2:10 PM Comments comments (0)

Assalamu alaykum

Dear Muslim friends

Remember to

Today 160508 is one of the month Shaaban if it becomes 29 days on Monday, June 6 will be the first Ramadhan inshaAllah but if Shaaban will be 30 days of the Ramadhan will be on Tuesday, June 7 inshaAllah

 

   As usual, there are some groups who say that you should do more ibada or special prayer or indicated by the du'aa and it is important that you should know if there is any evidence for their claim?

 

Among the Bidaa is

-Al-Alfia prayer صلاة الألفية

This is a special salat performed in the middle of Shaaban at night and Ibnul qaym rahimahullah said that this assertion has been found after 400 years after Islam and who have find on this Bidaa called inb Abi al hamraa year 448 this man had a fine voice and he started doing this salat alone in the Al-Aqsa mosque and someone saw him do this prayer, he went and stood on the right side of him and came and stood beside the other until the man was a long line who prayed behind him

and this prayer is a special prayer that is said that it is related by Ali rathyallahu pleased with him and it is a lie which said that there is a hadith

 

The Prophet (s) said to Ali: ya ali who asks a hundred rakáa in the middle of Shaaban at night and reading the Fatiha and Qul huallah in each rakáa 10 assets if he prays to Allah to get his way when he gets it .. ibntaymia rahimmahullah says there is no evidence from anyone who has said that why this is fake

 

There are those who claim that mid-Sha'ban is Laylatul Qadir but they have no evidence because the evidence is that layltul Qadir is the Ramadan month dedicated the last 10 days

 

To do something special during Sha'ban is no evidence that it did during Ragab

 

There's this authentic hadith related by Osama bin Zayd (rathyallahu anhu) who said to the Prophet (S): I see that you are fasting more days of Shaaban in comparison with the other months? then replied the Prophet (s): One forgets this month that lies between Ragab and Ramadan in this month our deeds be lifted up to God because I wanted my works will be lifted up when I am fasting

 

Aysha (r) said that the Prophet (s) used to fast more in Sha'ban month, but he has not advised the Muslims to do it either

If you wanted to fast you can .


om Shaaban månaden

Posted by Amadou khan on May 15, 2016 at 1:50 PM Comments comments (0)

 

Assalamu alaykum

Kära Muslimska vänner

Kom ihåg att

Idag 160508 är 1 av månaden shaaban om den blir 29 dagar måndagen den 6:e Juni blir första ramadhan inshaallah men om shaaban blir 30 dagar då i Ramadhan blir det på tisdag den 7:e Juni inshaallah

 

som vanligt det finns vissa grupper som säger att man ska göra mer ibada eller speciella bön eller duáa och det är viktigt att man ska veta om det finns något bevis för deras påstående ?

 

Bland de bidáa är

-Al-alfia bönen صلاة الألفية

detta är ett speciellt salat som utförs på mitten av shaában på natten och ibnul qaym rahimahullah sa: att denna påståendet har man hittat på efter 400 år efter islam och den som har hitta på denna bidáa heter inb abi al hamraa år 448 denna man hade ett fint röst och han började göra denna salat ensam i Al-Aqsa moskén och någon såg honom göra detta bön gick han och stod på höger sidan av honom och kom en till och stod bredvid den andra manen tills blev en lång rad som bad bakom honom

och detta bön är ett speciellt bön som påstås att det är relaterat av Ali rathyallahu anhu och det är lögn som sägs att det är en hadith

 

Att profeten (s) sa till Ali : ya ali den som ber hundra rakáa i mitten av shaában på natten och man läser fatiha och Qul huallah i varje rakáa 10 gångar om han ber till Allah att få som han vill då får han det .. ibntaymia rahimmahullah säger att det finns inga bevis från någon som har sagt det därför det här är påhittat

 

Det finns de som påstår att mitten av sha´ban är laylatul qadir men de har inga bevis eftersom beviset finns att layltul qadir är i Ramadan månad särskild de sista 10 dagarna

 

Att göra något speciellt under sha´ban finns inga bevis för det som man gjorde under ragab

 

Det finns denna autentiska hadith som är relaterade av Usama bin zayd (rathyallahu anhu) som sa till profeten (S) : att jag ser dig att du fastar mer dagar i shaában i jämförelse med de andra månader ? då svarade profeten(s) :Man glömmer denna månad som ligger mellan ragab och ramathan och i denna månad våra gärningar lyftas upp till Allah därför ville jag att mina gärningar lyftas upp när jag är fastande

 

Aysha (r) sagt också att profeten(s) brukade fasta mer i sha´ban månad men han har inte rekommenderat muslimerna att göra det heller

Om man ville fasta det kan man men inte kombinera mad att fastan har med månaden shaaban att göra för att inte bli vana wallahu aalam

 


film klippt

Posted by Amadou khan on May 14, 2016 at 5:40 PM Comments comments (0)

Hej kära facebook vänner

jag tänkte bara dela med er denna glädje  klippt hoppas ni kommer får samma känsla som jag.

må Allah vägleda denna syster och alla oss Amin


https://youtu.be/ql9m_FmX-W4?t=450Fasta

Posted by Amadou khan on May 14, 2016 at 2:25 PM Comments comments (0)

Asalamu Alykum wr.

kära Muslimer bröder och systrar Jag ville bara påminna er inshaa Allah !!! Om ni vill fasta tre dagarna i sha'ban 13/14 och 15 !!! första dagen

börjar : 20/5 21/5 22/5 Maj

Fredag ,lördag och Söndag .

må Allah acceptera vår fastan Amin.

mvh

Er vän

A.khan

Asalamu Alykum wr.

Dear Muslim brothers and sisters, I just wanted to remind you inshaa Allah !!! If you want to fast three days of Sha'ban 13/14 and 15 !!! first day

starts: 20/5 21/5 22/5 May

Friday, Saturday and Sunday.

May Allah accept our fasting Amin.

Sincerely

your friend

A.khan


Hadith

Posted by Amadou khan on March 20, 2016 at 12:05 AM Comments comments (0)

Assalamu alaykum kära vänner här får ni nått att läsa av profeten Muhammad fina berättelse

"Den Barmhärtige visar de barmhärtiga Sin barmhärtighet, var barmhärtiga mot dem på jorden kommer Han i Himlen visa er barmhärtighet" [Imam Ahmed]

mvh

er vän A.khan

Assalamu alaikum dear friends, here you get something to read by the Prophet Muhammad fine story

"The Merciful shows the merciful His mercy, be merciful to those on earth, He in Heaven show you mercy" [Imam Ahmed]

Sincerely

your friend A.khan


Hadith

Posted by Amadou khan on February 4, 2016 at 2:30 PM Comments comments (0)

Assalamu alaykum kära vänner hoppas ni mår bra.

här komma fortsättningen av (Hadither)

O Mina tjänare! Om alla varelser,den första bland er och den siste, både människor och djinner,reser sig upp på ett ställe och framställer en begäran till mig,och om jag ger var och en det han begär,skall det inte minska det jag har,mer än vad havet förminskas då en nål doppas i det.

önskar er glad fredag.

ps

välsignad är han som ha herravälde i sin hand och vars makt övervinner allt!.

Koranen kapitel: 67 vers nr: 1

Assalamu alaikum dear friends hope you are well.

here come the continuation of the (Hadith)

O My servants! If all beings, the first amongst you and the last, both humans and jinns, rise up in one place and make a request to me, and if I give everyone what he requested, shall not decrease what I have, more than sea reduced when a needle is dipped in it.

wish you happy Friday.

ps

Blessed is he who have dominion in his hand and whose power overcomes everything !. Qur'an Chapter 67 Verse No: 1Rss_feed